மீண்டும் அவன் விழியில் மெய் மறந்த நொடியில்

மீண்டும் அவன் விழியில் மெய் மறந்த நொடியில்