நீரின்றி Hyperloop பாதையில் பயணிக்கும் மீன்கள்

நீரின்றி Hyperloop பாதையில் பயணிக்கும் மீன்கள் - சுவாரஸ்ய காணொளி | DW Tamil

நீரின்றி Hyperloop பாதையில் பயணிக்கும் மீன்கள்

எவ்வளவு உயரமாக இருந்தாலும், தொலைவாக இருந்தாலும், மீன்களால் நீரின்றி இந்த ஹைப்பர்லூப் குழாய்களில் பயணிக்க முடியும். சுற்றுச்சூழல் காரணங்களுக்காக மீன்களை பிற இடங்களுக்கு இனப்பெருக்கம் செய்ய அனுப்ப அமெரிக்க நிறுவனம் ஒன்று இந்த தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்துள்ளது.