பொன் வானம் பன்னீர் தூவுது இந்நேரம்

பொன் வானம் பன்னீர் தூவுது இந்நேரம்

பொன் வானம்
பன்னீர் தூவுது இந்நேரம்
பொன் வானம் பன்னீர்
தூவுது இந்நேரம் அட
எண்ணம் மீறுது வண்ணம்
மாறுது கண்ணோரம்
பொன் வானம் பன்னீர்
தூவுது இந்நேரம்