நேட்டோவை இல்லாமலாக்குவோம்: BRICS அறிவிப்பு

நேட்டோவை இல்லாமலாக்குவோம்: BRICS அறிவிப்பு | G20 in Kashmir | VL-SRSAM Missile Tested | TAMIL | SKA

நேட்டோவை இல்லாமலாக்குவோம்: BRICS அறிவிப்பு